Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Vizyonumuz

Ülke ekonomisinde hedeflenen 2023 hedefleri doğrultusunda, üniversitelerdeki yenilikçilik ve Ar-Ge kültürünün yayılımı için gerekli olan işlemleri yaparak, AR-GE ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini ülke ekonomisine kazandıran önder teknoloji transfer ofisleri içinde yer almaktır.

Hedeflenen vizyon doğrultusunda temel değerlerimiz ve becerilerimiz ise şu şekilde sıralanabilir:

Temel Değerlerimiz

Temel Becerilerimiz

Yeniliklere açıklık

Yenilikleri araştırmak

Özgünlüğe saygı

Özgün düşünebilme

Sürekli gelişim inancı

Sürekli gelişimi hedef alan

Paydaşlığın yararlılığı

Paydaşlık yapabilme

Arayüz fonksiyonu

Farklılıkları buluşturabilme

 

Misyonumuz;

“Üniversite-Sanayi işbirliğinde aracı fonksiyonu yüklenerek, proaktif yönetim tarzı ile katma değer yaratıcı faaliyetlerin belirlenmesi, projelendirilmesi ve uygulamaya geçirilmesine olanak tanıyan bir ekosistem oluşturarak, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlamak”tır.

Misyon kapsamında hedeflenen çalışmalar ise şu şekilde sıralanabilir;

- Üniversite sanayi işbirliği kapsamında ilgililer üzerinde farkındalık oluşturarak, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ihtiyaçlarını en uygun yöntem ve süreçlerle karşılamak,

- Sanayi, kurum ve kuruluşlara üniversite imkânlarından yararlanma olanakları sunmak,

- Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin proje çağrılarından haberdar edilmesini sağlamak,

- Projelerle ilgili idari, mali, teknik ve hukuki destek mekanizmalardan yararlanma imkânı sunmak,

- Uluslararası projelere destek sağlayıcı çalışmalarda bulunmak,

- Üniversite-sanayi işbirliği içinde prototip üretim, patent, fikri mülkiyet hakları ve ticarileştirme çalışmalarında bulunmak