Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

SANAYİ

TÜBİTAK

1512

Teknogirisim-sermaye-destegi-programi

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştı

150.000TL

18 ay

TÜBİTAK

1501

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmesi amaçlanmıştır.

% 60

36 ay

TÜBİTAK

1503

Proje Pazarları Destekleme Programı

Proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

Tübitak belirler.

 

TÜBİTAK

1507

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması amaçlanmıştır.

500.000 TL

18 ay

TÜBİTAK

1511

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır

büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75

-

TÜBİTAK

1514

Girişim Sermayesi Destekleme Programı

KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amaclanmıştır.

%20

12 yıl

TÜBİTAK

1602

TÜBİTAK Patent Destek Programı

 

 

 

TÜBİTAK

1505

Universite-sanayi-isbirligi-destek-programi

Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır

1 milyon TL

24 ay

TÜBİTAK

1515

Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

 

          Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanması amaçlanmıştır.

En fazla 10 milyon TL

5 yıl

TÜBİTAK

1007

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması,teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması amaçlanmıştır.

Personel:%100

Özel Kuruluşlar:%40

(Makine,teçhizat, sarf malzeme)

48 aydır

TÜBİTAK

1601

Yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelikdestekleme programı

-

% 100

36 ay

TÜBİTAK

1513

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

          Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri

          Fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi

          Girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama

          Bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma

Konularında Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin geri ödemesiz(hibe) olarak desteklenmesi hedeflenmektedir.

1 milyon TL

10 yıl

TÜBİTAK Uluslararası

1509

TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlaması amaçlanmıştır.

büyük ölçekli firmaların:%60, KOBİ’lerin :%75 

-

TÜBİTAK Uluslararası

AB 7 Çerçeve 

HORİZON 2020